SCHOOLRAAD

De Schoolraad is het adviesorgaan en de sparringpartner van de directie van BS Amby.

Ze:

- behartigt de belangen van haar geledingen en werkgroepen;

- binnen door het bestuur van Stichting Mosalira gestelde kaders;

- functioneert als klankbord voor de directie en adviseert gevraagd en ongevraagd;

- functioneert als klankbord voor het bestuur van Stichting Mosalira;

- participeert in de benoemingsadviescommissie als het gaat om de benoeming van leden van de schoolleiding en eventueel leraren;

- bevordert de werkzaamheden van vrijwilligers op school.

De Schoolraad bestaat minimaal uit drie en maximaal uit zeven leden. Dit zijn ouders die - vaak vanuit hun werk - specifieke kennis hebben en die willen inzetten voor het welzijn van de kinderen op school. De Schoolraad vergadert minimaal zesmaal per schooljaar. Bij deze overleggen zijn de directie en een lid van de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR) aanwezig.

De namen van Schoolraadleden zijn:

Leontine de Vlieger - voorzitter

Anke Smeenk - lid

Guido Wintjens - lid 

Olaf van Leeuwen - lid

Erik Salari - lid

Jelle Prickarts - (namens de OR)

Monique Ronner - (namens de MR) 
 

MosaLira

mosalira

 

Onze LeerlingOnze leerling       Bieb op school