OUDERRAAD

Algemeen

DE OUDERRAAD

Ouders hebben de taak hun kinderen op te voeden en ze te helpen op hun weg naar volwassenheid. Een deel van deze opvoeding geven de ouders in handen van het team van leerkrachten en de directie van basisschool Amby. De deskundigheid en specialisaties van team en directie staan garant voor het onderwijskundig deel van die opvoeding. Echter ouders hebben ook medeverantwoordelijkheid op dit gebied. Ouders kunnen participeren in deze onderwijskundige opvoeding. Veel ouders doen dit daadwerkelijk door in een of andere vorm deel te nemen aan ouderparticipatie binnen de school. Om bovenstaande te stimuleren en om gezamenlijk als ouders mee te kunnen doen en denken is iedere ouder/voogd(es)/verzorg(st)er lid van de Oudervereniging Katholiek Basisonderwijs (KBO)-Amby vanaf het moment dat het kind wordt ingeschreven als leerling van basisschool Amby.


Het bestuur van de ouderraad is benoemd uit de leden van de oudervereniging en wil een vertegenwoordiging zijn van de ouders. De vergaderingen van de ouderraad zijn daarom openbaar. Iedere belangstellende ouder is dan ook van harte welkom. De ouderraad is ook schriftelijk bereikbaar via de brievenbus op school, het correspondentieadres en de website. De ouderraad is op velerlei terrein actief. De kinderen beschouwen allerlei festiviteiten als sinterklaas, carnaval, de Eerste H. Communie, maar ook buitenschoolse activiteiten, zoals sport- en speldagen en kamp als hoogtepunten in een schooljaar. Daarom werkt de ouderraad aan deze festiviteiten en activiteiten mee, hetzij financieel dan wel organisatorisch.

'Klik op onderstaande link voor het jaarverslag 2017-2018 van de Ouderraad'.

 Jaarverslag_schooljaar_2017-2018.pdf

Daarnaast heeft de ouderraad eveneens een bestuurlijke taak. De ouderraad onderhoudt als vertegenwoordiging van de ouders zo goed mogelijk contact met het plaatselijk bestuur, de medezeggenschapsraad, team en directie. De ouderraad volgt de ontwikkelingen binnen de basisschool met veel belangstelling, dit met de bedoeling om, indien nodig, adviezen te kunnen geven.

Om dit allemaal zo goed mogelijk te kunnen doen, is het voor de ouderraad noodzakelijk om te weten, te lezen of te horen wat de mening van de ouders is: wat leeft er, waar zit men mee. Iedere ouder kan desgewenst contact opnemen met de ouderraad. De ouderraad is voortdurend bezig haar doelstellingen aan te passen en te verdiepen en probeert haar taak op het gebied van informatie doorgeven naar de ouders zo goed mogelijk uit te voeren en waar nodig te verbeteren. (Voor de ledenlijst van de ouderraad zie bijlage van de schoolgids).​

MosaLira

mosalira

 

Onze LeerlingOnze leerling       Bieb op school