Protocollen

Veiligheidsplan Kindcentrum Amby

Schoolspecifiek_Veiligheidsplan_Kindcentrum_Amby_sept_19.pdf


Internetprotocol:

Voor de leerlingen houdt dit in:
Binnen de stichting MosaLira wordt gebruik gemaakt van netwerken die aangesloten zijn via de eigen schoolserver met het Internet.Om te komen tot een verantwoord en een zo veilig mogelijk internetgebruik worden de volgende minimale
afspraken gehanteerd.

I. Surfen op Internet:

De startpagina op internet is “Kennisnet” of de eigen schoolwebsite met een koppeling naar “Kennisnet”. Deze website is speciaal voor o.a. het basisonderwijs. “Kennisnet” zorgt ervoor dat de kinderen in principe niet in aanraking komen met o.a. racisme, geweld en/of andere aanstootgevende inhouden. Surfen op internet gebeurt altijd en alleen als een toezichthouder in het lokaal aanwezig is. Internet mag pas gebruikt worden na toestemming van de toezichthouder, hierbij moet de leerling meteen aangegeven wat hij/zij wil gaan doen/ zoeken. Er wordt geprobeerd de leerlingen
zo veel mogelijk met gerichte zoekopdrachten te laten werken om vrijblijvend surfgedrag te beperken of te voorkomen. Leerlingen bezoeken geen chatboxen,mits dit past binnen een groepsactiviteit en onder begeleiding van de leerkracht,
als onderdeel van een ICT project met een andere school/groep kan het bijvoorbeeldleuk en/of nodig zijn om “real time” contact te maken. Leerlingen mogen nooit hun naam, adres, telefoonnummer e.d. bekend maken op het internet.

Leerlingen maken geen afspraken op internet. De leerkracht bepaalt in hoeverre en op welk moment het spelen van (educatieve) spelletjes op het internet toegestaan is.

II. Filtering:

Om de volgende redenen zien wij af van filtering:
1. Filtering is nooit 100 % waterdicht. Dit houdt in dat er iets gepretendeerd wordt naar ouders en leerlingen toe dat we niet kunnen waarmaken.
2. Door filtering worden vaak ook veilige/ normale/goed bruikbare internetpagina’s geblokkeerd.
3. Filtering is kostbaar.

Wat doen we wel:
1. In klassengesprekken wordt leerlingen verteld (voor zover ze dat al niet weten) wat de mogelijkheden zijn van internet.
2. Extra aandacht wordt besteed aan de “gevaren”. Leerlingen worden bewust gemaakt van en aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, en van de waarden en normen die gelden binnen de groep en de school.
3. Leerlingen en leerkrachten worden op de hoogte gebracht van het feit dat de ict-begeleider en/of de bovenschoolse ict-begeleider te allen tijde het surfgedrag kan nagaan en het recht heeft om emailboxen te bekijken als er sprake is van of het vermoeden bestaat dat kinderen of leerkrachten zich niet houden aan de afspraken zoals vermeld in dit protocol.
4. Als leerlingen tijdens het surfen/zoeken per ongeluk op een verkeerde website terecht komen en zich daardoor niet prettig voelen kunnen ze te allen tijde terecht bij de leerkracht. Deze zal de website doorgeven aan de ict-begeleider /systeembeheerder die vervolgens de bewuste website zal blokkeren.
5. De school bepaalt zelf welke maatregelen er genomen worden indien er misbruik gemaakt wordt van het internetprotocol. De leerling(en) en de ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gebracht.
6. Kinderen, leerkrachten en ouders dienen verkeerd gebruik van internet te melden bij de directie, het managementteam en/of ICT begeleider

11

MosaLira

mosalira

 

Onze LeerlingOnze leerling       Bieb op school