Klachtenregeling

De klachtenregeling
Door de klachtenregeling, die door de overheid verplicht is gesteld, krijgen ouders en leerlingen wettige mogelijkheden hun klachten aan de orde te stellen. Onze school wil stimuleren, dat ouders en leerlingen een passend gebruik maken van deze wetgeving, omdat klachten door team en directie beschouwd worden als een hulpmiddel, een handreiking om een veilig schoolklimaat te behouden. Veiligheid op school in de praktijk van alle dag is voor kinderen, ouders en personeel van groot belang. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onderwijskundige zaken, pedagogisch klimaat, leerkrachten, discriminerend gedrag, geweld, pesten of vermoedens van seksuele intimidatie.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet mogelijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.

In het stappenplan is een en ander schematisch weergegeven.

Voor het Reglement Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
zie: http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/index.php/klachten
of www.mosalira.nl.

Een exemplaar van dit reglement ligt ter inzage bij de schoolleiding en een exemplaar bij de contactperso(o)n(en) van de school. Voor de klachtenregeling van MosaLira zie: www.mosalira.nl.

Een exemplaar van deze klachtenregeling ligt ter inzage bij de schoolleiding en een exemplaar bij de contactpersonen van de school.

Stappenplan Klachtenregeling:

Schema klachtenprocedure en adres klachtencommissie
Stap 1. De klager gaat met zijn klacht zo mogelijk in gesprek met degene tegen wie de
klacht gericht is. (de aangeklaagde) De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden
is, indien niet: volg stap 2.
Stap 2. De klager gaat met zijn klacht zo mogelijk in gesprek met de schoolleiding.
De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is. Indien niet, dan attendeert de
schoolleiding de klager op de interne contactpersoon die de klager de weg wijst in de mogelijke klachtroutes.

Stap 3. De klager kan, via de schoolleiding of de interne contactpersoon, een externe (bemiddelende) vertrouwenspersoon (laten) inschakelen om te bemiddelen tussen klager en aangeklaagde. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 4.

Stap 4. De klager kan, al dan niet bijgestaan door een andere externe vertrouwenspersoon,
(deze vertrouwenspersoon is niet dezelfde persoon als de bemiddelend vertrouwenspersoon
waarnaar verwezen wordt in stap 3.) een klacht indienen bij het bestuur.
Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager
tevreden is, indien niet: volg stap 5.
Stap 5. De klager kan, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een klacht
indienen bij de landelijke klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie
onderzoekt de klacht en adviseert het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie
geeft advies over:
a. de (niet-) ontvankelijkheid van klacht;
b. de (on-) gegrondheid van de klacht;
c. het nemen van maatregelen;
d. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.
Het indienen van een klacht bij de landelijke klachtencommissie moet binnen een jaar,
gerekend vanaf de dag na die waarop de feiten waarop de klacht betrekking heeft moet
hebben plaatsgevonden, dan wel vanaf de dag waarop de klager daarvan heeft kennis
genomen. Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal
het bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken aan:
a. de klager
b. de aangeklaagde
c. klachtencommissie
d. directie school
e. onderwijsinspectie


Externe vertrouwenspersoon
Voor het inschakelen van de externe vertrouwenspersoon kan contact worden opgenomen
met: MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Bestuursondersteuner MosaLira, mevr. A. Lemmens
tel. 043-35 40 133
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MosaLira

mosalira

 

Onze LeerlingOnze leerling       Bieb op school